GİZLİLİK POLİTİKASI

 

1. Taraflar

İşbu Gizlilik Politikası ile { Bodrum Anatolia Bilişim Hizmetleri San. Tic.} unvanlı ve { Yalıkavak Mah. Yemiş Cad. No:2 Bodrum/Muğla  } adresli şirket ("Veri Sorumlusu"); işbu kingteklif.com alan adlı web sitesi kapsamında üye ve alıcılar hakkında topladığı verilerin işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği kişisel verileri koruma yükümlülüğü kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişiyi (“Üye”) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. İlgili Kişi işbu Gizlilik Politikası’nı onaylamakla Gizlilik Politikası’nın tümünü dikkatlice okuduğunu, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme şüpheye mahal vermeyecek şekilde, özgür iradesi ile ve yeterince aydınlatılmış olarak açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.

1.1 Veri Sorumlusunun Kimliği

Ticaret Unvanı: Bodrum Anatolia Bilişim Hizmetleri San. Tic.
Vergi Dairesi: Bodrum V.D.
Vergi Numarası: 5800423637
Adres: Yalıkavak Mah. Yemiş Cad. No:2 Bodrum/Muğla 
Elektronik Posta: info@kingteklif.com
Telefon: 0850 304 7034

1.2 İlgili Kişinin Kimliği

Üye

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, 

a. kingteklif.com üyesi veya alıcısı olması sebebiyle öncelikle kingteklif.com üzerinden verdiğimiz açık artırmalı satış ve diğer satış hizmetlerimizi gerçekleştirmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek,

b. kingteklif.com üzerinden verilen hizmetleri geliştirmek, değiştirmek ve İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş deneyim sunmak,

c. kingteklif.com’da ilgi duyabileceği ürünlere daha kolay erişim sağlamak,

d. kingteklif.com ve bu verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarını İlgili Kişi’ye iletmek,

e. kingteklif.com kullanımı sırasında karşılaştığınız sorunların çözümünü sağlamak,

f. kingteklif.com ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi vermek,

g. kingteklif.com’daki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerinizi iyileştirmek,

h. kingteklif.com'da daha kaliteli bir hizmet vermek,

i. Şirket bünyesinde kurulacak, şirket iştiraki veya bağlı ortaklığı olan diğer şirketlerin ürün ve hizmet tanıtımını yapmak,

amaçları ile işlenmektedir. 

 

3. İşlenmeyen Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren özel nitelikli kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenmemekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

4. Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

4.1. Veri Sorumlusu, İlgili Kişi tarafından kingteklif.com vasıtası ile kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

4.2. Veri Sorumlusu, mevzuatta açıkça İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

4.3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

4.4. kingteklif.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, İlgili Kişi’nin ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

4.5. kingteklif.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklar da dâhil olmak üzere İlgili Kişi ve Veri Sorumlusu’nun bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

 

5. Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, dördüncü maddedeki hükümler saklı kalmak koşuluyla üçüncü maddede sayılan amaçlara dayanarak yalnızca kingteklif.com’a ilişkin ticari faaliyetler kapsamında Şirket iştirakleri, hukuk danışmanları, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla üçüncü web site ve mobil uygulama yöneticisi taraflar ile paylaşılabilir. İlgili Kişi bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektedir.

 

6. Google Reklamları

Kingteklif.com, Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, kingteklif.com ve kingteklif.com tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kingteklif.com ve KingTeklif'in reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin kingteklif.com ve yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere kingteklif.com tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

 

7. Çerez Kullanımı

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’nun yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar kapsamında çerez kullanımına onay vermektedir. Çerez kingteklif.com’a ziyaret, mobil uygulamasının akıllı telefon veya tabletlere indirilmesi sonucu cihazlara yerleştirilen metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerezler, kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerez de olabilecektir. Çerezler İlgili Kişi’nin kingteklif.com’daki tercihlerini tespit etmek için bilgi toplayacaktır. Veri Sorumlusu İlgili Kişi’ye farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, kingteklif.com’u ve mobil uygulamasını İlgili Kişi için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş kingteklif.com deneyimi sunmak için İlgili Kişi’nin kingteklif.com’daki gezintisini ve üyelik hesabındaki işlemlerini çerezler yoluyla izleyebilecek, İlgili Kişi’nin çeşitli yöntemlerle kingteklif.com’da veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verileri ile birlikte analiz edebilecektir. 

İlgili Kişi kullandığı tarayıcı ayarlarından dilediği zaman çerez ayarlarını değiştirme ve çerezleri silme hakkına sahiptir. İlgili Kişi bu tasarrufta bulunduğunda kingteklif.com ve mobil uygulamasından yararlanmaya devam edebilecek; ancak bazı işlevlerinden yararlanamayacak ya da eksik şekilde yararlanacaktır.

 

8. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’na başvurarak;

a. Kişisel verisinin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c. Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

9. Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde Muğla/Bodrum Mahkemeleri ve Muğla/Bodrum İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

 

Netgsm
Paytr
Paraşüt
SÜRPRİZ ÖDÜLLER
Her ay bedava hediyeler
ÇEKİLİŞLER
Her ay yapılan çekilişler
EN UYGUN FİYAT
Tüm Ürünler %90 daha ucuz
HARCADIKÇA KAZAN
Her bakiye yüklemenize hediyeler