KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kingteklif.com Web site “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Web site ziyaretçileri, üyeleri ve müşterilerinin şirket tarafından tutulan veriler için geçerlidir.

NEDEN BU METNİ GÖNDERİYORUZ?

Bodrum Anatolia Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile toplanan ve işlenen Web site ziyaretçileri, üyeleri ve müşterilerinin kişisel verileri için geçerlidir:

HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?

 • Hangi verilerinizin toplandığı
 • Verilerinizin hangi amaçla işlendiği
 • Verinizin kimlerle paylaşıldığı
 • Verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi
 • Verinizin imhası
 • KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

HANGİ VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

www.kingteklif.com internet sitemizi ziyaret etmeniz, üye olmanız, ürünlere teklif vermeniz ya da sipariş etmeniz halinde belirli alanlarda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenecektir. Aşağıda hangi alanlarda hangi kişisel verilerinizin toplandığı ve işlendiği detaylı olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

1) www.kingteklif.com ziyaretlerinizde: Çerezler vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, web site çerez kayıtları, IP adresiniz, erişim loglarınız.

2) “Kayıt Ol” formunu doldurmanız ve üyelik oluşturmanız halinde: ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri, şifreniz.

3) Bakiye satın alma ve açık arttırma ödemesi ekranında beliren “Yeni Adres Ekle” isimli formu doldurmanız halinde: ad, soyad, e-posta adresi, GSM No, telefon numarası, adres bilgileri, il/ilçe bilgisi, Vergi Kimlik no (Vergi mükellefi olup fatura talep edilmesi halinde), Kargo Takip Numarası, Satın alınan ürün bilgileri, Sipariş Numarası, Satın alma geçmişi bilgileri, Talep, Memnuniyet ve Şikayet Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Taşıma İrsaliyesi Seri-Sıra No, IBAN veya banka hesap bilgileri (ücret iadesi talep edip de çeşitli sebeplerle iadenin kredi/ banka kartına yapılamadığı müşterilerde), Adli makamlarla yapılan yazışmalardaki bilgiler ile adli dosyalarda (dava, icra vb.) yer alan bilgiler, Fatura tarihi, Fatura numarası, Fatura Adresi, Teslimat Adresi, KEP Adresi (bireysel KEP adresi olması ve bildirilmesi halinde).

4) Hesabım” sekmesi altındaki “Hesap Bilgilerim” sayfasındaki formun doldurmanız halinde: e-posta adresi, şifre, ad, soyad, telefon numarası.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde kişisel verileriniz; tedarik zincirinin tamamlanması, ürün satışının belgelenmesi, siparişin tarafınıza teslim edilmesi, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde hukuki savunma hakkımızın kullanılması, resmi ya da yasal diğer bilgi ve belge taleplerine yanıt verme gibi amaçlar doğrultusunda, ürün tedarikçisi firmalarla, kargo ve sair teslimat firmalarıyla, olası bir hukuki ihtilaf, soruşturma, adli ya da idari denetim ve sair hallerde şirket avukatımız, bilgi talep eden adli ve idari merciler ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi; www.kingteklif.com web sitesine ilk giriş yaptığınız esnada çerezler (cookies) vasıtasıyla tarayıcı bilgileriniz, IP adresiniz, web site içi erişim log kayıtlarınız, “Kayıt Ol” formunu doldurmanız, ödeme aşamasında “Yeni Adres Ekle” formunu doldurmanız, “Hesabım” sekmesi altındaki “Hesap Bilgilerim” sayfasındaki formu doldurmanız ve sipariş oluşturmanız halinde sipariş veritabanına kayıt suretiyle otomatik yollarla TOPLUYOR; ürün tedariki, sevkiyatı ve fatura tanzimi amacıyla dijital olarak bilişim sistemine kaydetmek, fatura kesmek, sipariş formu tasniflemek, sipariş veri tabanına kaydetmek, fiziki sunucu ve bulut sunucu üzerinde saklamak, sipariş onayı/ iptali/ hazırlanması suretiyle ürün sipariş yönetimi süreçlerinde kullanmak ve olası bir ihtilaf halinde ilgili mercilere aktarma, sözleşmenin ifası süreçlerinde yetkili kişi ve kurumlara aktarma ile işin niteliğine ve talep edilen/ işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle İŞLİYORUZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NEDİR?

Kişisel verileriniz, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.


Siteye kayıt olurken : GSM numaranız ve/veya e-posta adresiniz; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçlarıyla ticari elektronik ileti göndermek suretiyle işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

 • Şirketimizin faaliyet alanıyla ilgili yasalarından doğan hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Mevzuatlarda açıkça öngörülme
 • Hakkın tesisi, korunması ve kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz için açık rıza vermiş olmanız hali.

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla ya da “www.kingteklif.com” üzerinde belirtilen e-posta, faks ya da çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ticaret Unvanı: Bodrum Anatolia Bilişim Hizmetleri San. Tic.
Mersis Numarası: 2422650047200015
Adres: Yalıkavak Mah. Yemiş Cad. No:2 Bodrum/Muğla
Elektronik Posta: info@kingteklif.com

Netgsm
Paytr
Paraşüt
SÜRPRİZ ÖDÜLLER
Her ay bedava hediyeler
ÇEKİLİŞLER
Her ay yapılan çekilişler
EN UYGUN FİYAT
Tüm Ürünler %90 daha ucuz
HARCADIKÇA KAZAN
Her bakiye yüklemenize hediyeler